Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany soukromí a používání souborů „cookies” v internetovém obchodě YesSport.cz

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento dokument stanovuje zásady ochrany soukromí v internetovém obchodě YesSport.cz (dále jen „Internetový obchod"/„Obchod”). 

Správcem osobních údajů (dále také jen: „Správce”) je FASHION TRENDS GROUP sp. z o.o. se sídlem v Lipě, Lipa 8, 37-751 Żohatyn, registrovaná v Tuzemském soudním rejstříku Obvodním soudem v Rzeszowě, 12. Ekonomické oddělení tuzemského soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000690278, DIČ: 367335288, IČ: 7952542640, základní kapitál: 48 700,00 PLN.

Osobní údaje shromažďované správcem budou zpracovány v souladu s předpisy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volného toku takových údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník UE L 119, s. 1), zwanego dalej: "GDPR”.

Správce vynaloží veškeré úsilí za účelem ochrany soukromí a informací, které mu budou předány, a které se týkají zákazníků internetového obchodu. Správce s náležitou pečlivostí vybere a použije příslušná technická opatření, včetně opatření programové a organizační podoby zajišťující ochranu zpracovávaných údajů, především údaje zabezpečí proti jejich zpřístupnění neoprávněným osobám, zveřejnění, ztrátě a zničení, neoprávněné úpravě, ale i jejich zpracování s porušením závazných právních předpisů.

Příjemcem služeb dostupných na internetových stránkách obchodu (především možnosti podání objednávky v obchodě) nejsou osoby mladší 16 let. Správce osobních údajů neplánuje cílené shromažďování údajů týkající se osob mladších 16 let.

V internetovém obchodě mohou být používány tzv. pluginy nebo jiné sociální nástroje, včetně a především takové, které zákazníkovi umožní přihlásit se na účet v internetovém obchodě s použitím účtů v sociálních a podobných servisech, jako např. Facebook.com, Twitter.com., Google.com nebo LinkedIn.com, stejně jako takové, které umožňují sdílení obsahů těchto servisů s jinými uživateli nebo jejich doporučování v rámci účtu u dodavatele daného portálu. Dodavatelé těchto servisů mohou rovněž zpracovat vaše osobní údaji jako samostatní správci. V takovém případě jsou správce a dodavatel pluginu spolusprávcové osobních údajů. 

OSOBNÍ ÚDAJESprávce osobních údajů – můžete kontaktovat správce osobních údajů pomocí:elektronické pošty:

info@yessport.cz;

tradiční pošty - korespondenční adresy: ul. Krakowska 87 32-050 Skawina, Polsko;

telefonicky: 420 222 744 010. 

Účely a základy pro zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje pro tyto účely a v následujícím rozsahu:

zahájení činností před uzavřením smlouvy na vaši žádost (např. založení účtu v internetovém obchodě) - pro tento účel zpracováváme hlavně údaje uvedené v registračním formuláři v internetovém obchodě, tzn. emailová adresa a nastavené heslo, pohlaví. Pokud dojde k registraci prostřednictvím externí autentizační služby (např. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn),  shromáždíme vaše jméno a příjmení; 

poskytování služeb a dodávání funkcí vyžadujících založení účtu, jako je: vedení historie objednávek, informování o stavu realizace objednávky - pro tento účel shromažďujeme vaše údaje uvedené na účtu a při zakoupení zboží;poskytování služeb a dodávání funkcí vyžadujících stejně jako nevyžadujících založení účtu - zpracováváme osobní údaje týkající se vaší aktivity v internetovém obchodě a údaje uvedené v objednávce; 

realizace smlouvy o prodeji zboží (např. doručení objednaného zboží) - za tímto účelem zpracováváme osobní údaje, které uvedete při zakoupení zboží, jako jsou jméno a příjmení, emailová adresa, kontaktní údaje, údaje týkající se platby;

statistik používání jednotlivých funkcí dostupných v internetovém obchodě, usnadnění používání internetového obchodu a zajištění informatické bezpečnosti internetového obchodu - pro tento účel zpracováváme osobní údaje týkající se vaší aktivity v internetovém obchodě a množství času stráveného na každé z podstránek v internetovém obchodě, vaší historie vyhledávání, lokalizace, IP adresy, ID zařízení, údajů týkajících se vašeho internetového prohlížeče a operačního systému;

stanovení, uplatňování a vymáhání nároků a obrany proti nárokům v soudním řízení a před jinými exekučními orgány - pro tento účel můžeme zpracovávat vaše osobní údaje uvedené v internetovém obchodě i při zakoupení zboží nebo založení účtu a jiné údaje nutné ke zdůvodnění existence nároku nebo které vyplývají z právního požadavku, soudního nařízení nebo jiného právního postupu;

řešení reklamace, stížnosti a žádosti a odpovědi na otázky zákazníků - za tímto účelem zpracováváme vámi uvedené osobní údaje v kontaktním formuláři, v reklamaci, stížnosti a žádosti, stejně jako v dotazech obsažených v jiné formě. Pro tento účel zpracováváme také některé osobní údaje, které uvádíte v účtu, stejně jako údaje týkající se objednávky zboží a jiných námi poskytovaných služeb, které jsou důvodem reklamace, stížnosti nebo žádosti, dotazu a údaje obsažené v dokumentech přiložených k reklamaci, stížnosti, žádosti a dotazu;

marketingu našeho zboží a služeb stejně jako našich zákazníků a partnerů, včetně remarketingu – pro tento účel zpracováváme vámi uvedené osobní údaje při založení účtu a jeho aktualizaci, údaje týkající se vaší aktivity v internetovém obchodě včetně objednávek, které jsou registrované a uložené prostřednictvím souborů "cookies", a především historie objednávek, historie vyhledávání, kliknutí v internetovém obchodě, datumy přihlašování a registrace, historie a vaší aktivity související s naší komunikací. V případě remarketingu používáme údaje o vaší aktivitě, abychom vám mohli zasílat naše marketingová sdělení, včetně personalizovaných reklam mimo internetový obchod a k tomuto účelu používáme služby externích dodavatelů. Tyto služby spočívají v zobrazování našich sdělení na jiných internetových stránkách než na stránkách internetového obchodu. Podrobnosti na toto téma naleznete v informacích týkajících se souborů "cookies" v další části tohoto dokumentu;

organizování soutěží a věrnostních programů, tzn. informování o shromážděných bodech, informování o výhře a reklamování naší nabídky - pro tento účel používáme vaše osobní údaje uvedené v účtu a při registraci do soutěže nebo do věrnostního programu. Podrobné informace na toto téma jsou uvedeny vždy v podmínkách účasti dané soutěže nebo věrnostního programu;

analýzy trhu, názorů, provádění měření a provádění statistik námi nebo našimi partnery - pro tento účel používáme údaje, jako např.: informace o objednávce, vaše údaje uvedené v účtu nebo během nákupu zboží, emailová adresa. Přesné instrukce jsou uvedené v informacích o dané anketě nebo v místě, ve kterém jste zadali vaše údaje.

Personalizované reklamy a sociální pluginy

Pro úplnou transparentnost činností, které provádíme, ještě jednou upozorňujeme především na to, že správce může používat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizovaných reklam, včetně používání nástrojů a souborů cookies třetích stran, což je podrobněji uvedeno v další části tohoto dokumentu, která se týká cookies. 

S ohledem na používání tzv. sociální pluginů v internetovém obchodě, včetně takových, které zákazníkovi umožní přihlásit se na účet v internetovém obchodě s použitím účtů ve sociálních a podobných servisech, jako např.: Facebook.com, Twiter.com nebo Google.com, stejně jako sdílení těchto obsahů s jinými uživateli těchto servisů nebo jejich doporučování v rámci svého účtu u dodavatele daného portálu, mohou dodavatelé těchto servisů rovněž zpracovávat vaše osobní údaje jako samostatní správcové. Ve chvíli, kdy navštívíte náš internetový obchod, může prohlížeč, který používáte, provádět přímé připojení k serverům subjektů dodávajících takové pluginy/nástroje, čímž tyto subjekty dostávají informace, že používáte naši internetovou stránku a mimo jiné vaši IP adresu. Takové informace mohou být zaslány bez ohledu na to, zda máte účet v servisu takového subjektu a zda jste na něm aktuálně přihlášen. Pokud máte účet u takového subjektu a jste u něho přihlášen, může být tato informace navíc spojena a přiřazena k vašemu účtu v sociálním servise. V případě použití pluginu, včetně a především využití vašeho účtu v servisu externího subjektu pro přihlášení se do účtu v našem obchodě, mohou být informace o tom zaslány také přímo na tento subjekt. Určité obsahy mohou být také zveřejňovány v rámci vašeho profilu na sociálních servisech a být viditelné pro jiné uživatele takových portálů, včetně a především pro ty, se kterými jste navázali vztah. 

Pokud nechcete, aby dodavatelé pluginů/nástrojů/sociální servisy přiřazovaly vaše údaje získané během vašich návštěv v našem internetovém obchodě k vašemu profilu u daného dodavatele, tak se před návštěvou stránek našeho obchodu z tohoto sociálního servisu odhlaste. Všimněte si, že můžete rovněž zabránit nahrání pluginů na stránce použitím příslušných mechanismů v rámci prohlížeče, který používáte - v souladu s jeho nastavením. 

Správce se snaží vynakládat veškerou pečlivost při výběru výhradně takového softwaru, včetně uvedených pluginů, které pocházejí od renomovaných subjektů, které uvádí své zásady pro ochranu soukromí komplexně. 

Účely, rozsah a pravidla shromažďování a dalšího zpracování osobních údajů takovými subjekty naleznete v jejich zásadách o ochraně soukromí. Doporučujeme se s nimi seznámit, najdete je mimo jiné na těchto adresách:

 http://www.facebook.com/policy.php;

https://twitter.com/en/privacy

https://policies.google.com/privacy;

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Kategorie relevantních osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává následující kategorie relevantních osobních údajů:

kontaktní údaje;

údaje týkající se aktivity v internetovém obchodě;

údaje týkající se objednávek v internetovém obchodě;

údaje týkající se reklamací, stížností a žádostí;

údaje týkající se marketingových služeb.

Dobrovolnost uvedení osobních údajů

Uvedení požadovaných osobních údajů je dobrovolné a tvoří podmínku pro poskytování služeb správce prostřednictvím internetového obchodu.

Doba zpracování údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou pro realizaci objednávek, služeb, marketingových činností a jiných služeb poskytovaných zákazníkovi. Osobní údaje budou smazány v následujících případech:

pokud osoba, které se údaje týkají, požádá o jejich odstranění nebo odvolá poskytnutý souhlas;

pokud osoba, které se údaje týkají, neprovede žádné aktivity po dobu déle než let (neaktivní kontakt);

po obdržení informací, že uložené údaje nejsou aktuální nebo jsou nepřesné.

Některé údaje v rozsahu: emailová adresa, jméno a příjmení, adresa - mohou být uchovány po dobu dalších 3 let pro odůvodněné účely, řešení reklamací, stížností nebo nároků souvisejících se službami poskytovanými internetovým obchodem. Tyto údaje nebudou využity pro marketingové účely.

Údaje týkající se objednávek zboží a placených služeb, soutěží a věrnostních programů v rozsahu, který zahrnuje údaje nutné pro vedení fakturačních pokladem a vyúčtování, budou uloženy po dobu 5 let počínaje koncem kalendářního roku, ve kterém uplynula lhůta úhrady daně.

Údaje týkající se nepřihlášených zákazníků uchováváme po dobu odpovídající životnímu cyklu souborů "cookies" uložených na zařízeních nebo do doby, dokud je zákazník na svém zařízení neodstraní.

Vaše osobní údaje týkající se preferencí, chování a výběru marketingových obsahů mohou být využity jako základ pro přijetí  automatizovaných rozhodnutí za účelem stanovení prodejních možností internetového obchodu.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme následujícím kategoriím odběratelů:

státním orgánům, např. prokuratuře, policii, úřadu ochrany osobních údajů, pokud nás o to požádají; 

dodavatelům služeb, se kterými spolupracujeme, včetně a především za účelem dodávky objednávek nebo realizaci plateb. Podle smluvních dohod a okolností pracují tyto subjekty na naši objednávku nebo samostatně stanovují účely a způsoby jejich zpracování. Níže je seznam dodavatelů:

SUBJEKT ÚČEL
IAI sp. z o.o. se sídlem v Polsku Konfigurace a udržování stránek obchodu 
Dotpay S.A. se sídlem v Polsku Správa plateb v internetovém obchodě
PayU S.A se sídlem v Polsku Správa plateb v internetovém obchodě
Paypal Polska sp. z o.o. se sídlem v Polsku Správa plateb v internetovém obchodě
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. se sídlem v Česku Realizace (dodávka) objednávek
Olzalogistic.com, s.r.o se sídlem v Česku Realizace (dodávka) objednávek a péče o zákazníka

 

Osobní údaje mohou být předávány také jiným subjektům - dodavatelům nástrojů, jejichž soubory cookies používáme. Informace o těchto subjektech a účelech používání cookies naleznete v kapitole týkající se cookies, v další části tohoto dokumentu. 

Naši dodavatelé mají sídlo převážně v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), ale také mimo území EHP. Vaše údaje předávané mimo území EHP budou zajištěny příslušnými právními ochranami tak, aby naši dodavatelé poskytovali záruku vysokého stupně ochrany osobních údajů. Tato záruka vyplývá především z povinnosti používat standardní smluvní doložky přijaté Komisí (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 ve věci adekvátnosti ochrany zajišťované Štítem na ochranu soukromí EU-USA.

Práva osoby, které se týkají údaje

Na základě GDPR máte právo na:

1) přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) – můžete získat od správce informace, zda jsou vaše údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, pak máte právo na:

přístup k údajům;

získání informací o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, plánovaném rozsahu uložení vašich údajů nebo o kritériích pro stanovení tohoto období, o právech které vám na základě GDPR náleží a o právu podat stížnost na dozorový orgán, o zdroji těchto údajů, o automatizovaném rozhodování, včetně profilování a o bezpečnostních prvcích používaných v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo Evropskou unii;

získání kopie vašich osobních údajů.

2) opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR) – pokud nejsou vaše osobní údaje správné, můžete požádat správce o jejich okamžitou opravu. Rovněž správce můžete požádat o doplnění těchto údajů. Pokud máte účet v internetovém obchodě, můžete vaše osobní údaje opravit a doplnit také sami po přihlášení se do účtu.

3) odstranění osobních údajů, tzn. „právo být zapomenut” (čl. 17 GDPR) – můžete to požadovat, když:

už vaše údaje přestaly být potřebné k účelům, ke kterým byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány;j

ste odvolal/a souhlas v rozsahu, v jakém byly osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu;byly vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu se zákonem;

jste podal/a námitku se zpracováním vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém zpracování osobních údajů souvisí s přímým marketingem;

jste podal/a námitku se zpracováním vašich osobních údajů v souvislosti se zpracováním nutným pro splnění realizovaného úkolu ve veřejném zájmu nebo zpracování nutného pro účely vyplývající z právně opodstatněných zájmů správcem nebo třetí stranou.I přes oznámení požadavku na odstranění osobních údajů může správce nadále zpracovávat vaše osobní údaje za účelem stanovení, uplatnění nebo ochrany nároků, o čemž budete informováni.

4) oznámení požadavku o omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR) – můžete to požadovat, když:

zpochybňujete správnost vašich osobních údajů - správce osobních údajů omezí zpracování vašich osobních údajů na dobu umožňující provést kontrolu správnosti těchto údajů;

je zpracování vašich údajů v rozporu se zákonem a namísto odstranění osobních údajů požadujete omezení zpracování vašich osobních údajů;

již vaše osobní údajů nejsou nutné pro účely zpracování, ale jsou nutné za účelem zjištění, uplatnění nebo ochrany vašich nároků;

jste oznámili námitku se zpracováním vašich osobních údajů - do okamžiku zjištění, zda jsou právně opodstatněné zájmy na straně správce osobních údajů nadřazené základům uvedeným ve vaší námitce.

5) námitku se zpracováním osobních údajů (čl. 21 GDPR) – můžete v libovolném okamžiku oznámit námitku se zpracováním vašich osobních údajů, včetně profilování, v souvislosti se:zpracováním nutným pro splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo zpracování nutného pro účely vyplývající z právně opodstatněných zájmů realizovaných správcem nebo třetí stranou;zpracováním pro potřeby přímého marketingu.

6) požadavek na přenos osobních údajů (čl. 20 GDPR) – máte právo obdržet od správce vaše osobní údaje ve strukturalizovaném, všeobecně používaném formátu, který je vhodný ke strojovému čtení, a zaslat je jinému správci osobních údajů nebo požádat, aby správce zaslal vaše osobní údaje přímo jinému správci (pokud je to technicky možné).

7) odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – můžete to udělat v libovolném okamžiku. Nemá to vliv na shodu s oprávněním zpracovávat údaje vyjádřeným na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

8) stížnost na dozorový orgán – pokud si myslíte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost na dozorový orgán, především v členském státě vašeho obvyklého pobytu, vašeho místa práce nebo místa, kde bylo spácháno údajné porušení.Všechna vaše práva můžete realizovat kontaktováním správce na kontaktních adresách uvedených v tomto dokumentu.  Správce vám bez zbytečného průtahu – a v každém případě ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení požadavku – poskytne informaci o aktivitách, které učinil v souvislosti s požadavkem, který jste oznámil. V případě potřeby může být měsíční lhůta prodloužena o další dva měsíce s ohledem na komplikovaný charakter požadavku nebo počet požadavků. V každém případě vás bude správce o takovém prodloužení informovat ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení požadavku s uvedením důvodů zpoždění.

SOUBORY „COOKIES”

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všeobecné informace Během prohlížení internetových stránek internetového obchodu jsou používány soubory "cookies", dále jen cookies, tzn. malé textové informace, které jsou ukládány na vašem koncovém zařízení v souvislosti s používáním internetového obchodu. Účelem jejich používání je mimo jiné správné fungování internetových stránek internetového obchodu.Tyto soubory umožňuji identifikovat software, který používáte, a přizpůsobit internetový obchod individuálně vašim potřebám.Soubory cookies obsahují obvykle název domény, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na zařízení a přiřazenou hodnotu.

Bezpečnost

Cookies, které používáme, jsou pro vaše zařízení bezpečné. Konkrétně to znamená, že není možné, aby cookies zavedly do vašich zařízení viry nebo jiný nechtěný nebo škodlivý software.

Druhy souborů Cookies

Používáme dva druhy souborů cookies:

  • Dočasné cookies: jsou ukládány na vašem zařízení a zůstávají tam do okamžiku ukončení návštěvy daného prohlížeče. Uložené informace jsou tedy trvale smazávány z paměti vašeho zařízení. Mechanismus dočasných cookies neumožňuje stažení jakýchkoliv osobních údajů ani žádných důvěrných informací z vašeho zařízení.
  • Trvalé cookies: jsou ukládány na vašem zařízení a zůstávají tam do okamžiku jejich smazání. Ukončení návštěvy daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení nezpůsobí jejich smazání z vašeho zařízení. Mechanismus trvalých cookies neumožňuje stažení jakýchkoliv osobních údajů ani žádných důvěrných informací z vašeho zařízení.

Účely

Používáme také cookies externích subjektů. Hlavní účely, ke kterým používáme cookies, jsou technické, analytické, marketingové/reklamní a sociální účely. Níže podrobně uvádíme, k jakým účelům jsou používány a jakými subjekty. Každý z těchto subjektů sám uvádí také zásady své ochrany soukromí - odkazy na tyto zásady jednotlivých dodavatelů rovněž najdete níže. Doporučujeme se s nimi seznámit. 

  • Konfigurace a optimalizace internetového obchodu (technické účely);
  • tvorba statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem klienti internetového obchodu používají internetové stránky, což umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics, jejichž správcem je Google Inc se sídlem v Irsku. Podrobnosti na téma zásad ochrany soukromí Google naleznete v jejich Zásadách ochrany soukromí dostupných na tomto odkaze: https://policies.google.com/privacy/;
  • příprava a představení reklam zákazníkům s použitím reklamních nástrojů Google Ads, jejichž správcem je Google Inc se sídlem v Irsku. Zásady ochrany soukromí Google jsou dostupné na tomto odkaze: https://policies.google.com/privacy/;
  • popularizace internetového obchodu pomocí sociálního servisu Facebook.com, jehož správcem je Facebook Inc. se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku. Zásady ochrany soukromí Facebook jsou dostupné na tomto odkaze: https://www.facebook.com/help/cookies/;
  • popularizace obchodu pomocí sociálního servisu Instagram.com, jehož správcem je Instagram LLC. se sídlem v USA. Zásady ochrany soukromí Instagram.com jsou dostupné na tomto odkaze: https://help.instagram.com/155833707900388;
  • přihlášení do účtu v internetovém obchodě s použitím účtu Google, jehož správcem je Google Inc se sídlem v Irsku. Zásady ochrany soukromí Google jsou dostupné na tomto odkaze: https://policies.google.com/privacy/;
  • popularizace obchodu a zpřístupnění možnosti přihlášení v internetovém obchodě s použitím účtu v servisu LinkedIn s použitím nástroje Pixel LinkedIn dodávaného spol. LinkedIn Ireland Unlimited Company se sídlem v Irsku. Zásady ochrany soukromí LinkedIn jsou dostupné na tomto odkaze: linkedin.com/legal/privacy-policy;
  • zpřístupnění obsahu internetového obchodu nástrojům, které umožňují porovnání cen produktů prezentovaných v internetovém obchodě s obsahy jiných internetových stránek a obchodů pomocí porovnávačů cen dodávaných společnostmi: Inspigroup s.r.o. se sídlem v Česku a Seznam.cz. a.s. se sídlem v Česku. Zásady ochrany soukromí výše uvedených srovnávačů cen jsou dostupné na těchto adresách: https://www.glami.cz/info/cookies/ a https://www.seznam.cz/.

Personalizované reklamy

Cookies mohou být využity reklamními sítěmi, především sítí Google, pro zobrazování reklam upravených podle vašich preferencí, včetně prezentace personalizovaných reklam. Pro tento účel mohou zůstat uloženy informace, včetně a především o způsobu, jak se pohybujete v síti, jaká slova vyhledáváte a době používání internetových stránek.Personalizované reklamy (někdy také nazývané zájmově orientované reklamy) jsou nástroje, díky kterým může být zvýšeno upravení reklam podle vašich preferencí a zájmů. 

Upravení, vypnutí, zablokování

Pro prohlížení a úpravu informací o vašich preferencích, které byly shromážděny reklamní sítí Google, můžete použít nářadí umístěné na odkazu https://www.google.com/ads/preferences/ a https://policies.google.com/technologies/partner-sites.Nastavením internetového prohlížeče nebo konfigurací služeb můžete samostatně a kdykoliv změnit nastavení týkající se cookies, stanovit tím podmínky jejich ukládání a získání přístupu do vašeho zařízení soubory cookies. Tato nastavení můžete změnit tak, abyste zablokovali automatickou obsluhu cookies v nastaveních internetového prohlížeče, nebo informovali o každém umístění na vašem zařízení. Podrobné informace o možnosti a způsobech obsluhy cookies jsou dostupné v nastavení vašeho softwaru (internetového prohlížeče).Zároveň také můžete vypnout nebo odvolat souhlas s používáním cookies externích dodavatelů, stejně jako remarketingových pixelů, s použitím Network Advertising, na adrese: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Výběrem možnosti "Přijímám" povolíte společnosti YesSport používat cookies, pixely, tagy a podobné technologie. Tyto technologie používáme ke shromažďování informací o vašem zařízení, prohlížeči a ke sledování vaší činnosti. Tyto informace poté využíváme k marketingovým a praktickým účelům, jako je například zobrazování personalizovaných reklam nebo ke zlepšení fungování webových stránek. YesSport může tyto údaje sdílet s třetími stranami – včetně reklamních partnerů na sociálních sítích, jako jsou Google, Facebook a Instagram - pro marketingové účely. Máte-li zájem o další informace na témat proč a k čemu používáme vaše osobní údaje jako je (např. Zajištění bezpečnosti, návod jak obsluhovat funkce nákupního košíku a přihlášení), tak si prosím přečtěte naše upozornění týkající se ochrany osobních údajů (viz část Informace o souborech cookie). Další informace
Close
pixelpixel